Regulamin konkursowy

Regulamin konkursu „Zostań naszą ambasadorką”

§ 1 Postanowienia ogólne
 1. Konkurs organizowany jest pod nazwą „Zostań naszą ambasadorką”(zwany dalej: "Konkursem") .
 2. Organizatorem Konkursu jest PPUH „OMEX” ADAM OSTASZEWSKI NIP: 5421021284 REGON: 050195890 zwana dalej Organizatorem.
 3. Wyłącznym fundatorem nagród jest Organizator Konkursu.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje w okresie od 2021 roku do 2022
 5. W okresie podanym w § 1 pkt. 4 Organizator zobowiązuje się przesłać Zwycięzcy 1 paczkę o przybliżonej wartości 190.00zł brutto w uzgodnionych wcześniej terminach. 
 6. Po otrzymaniu paczek o których mowa w § 1 pkt 5 Zwycięzca zaprezentuje ich zawartość na swoim profilu w mediach społecznościowych (Instagram i ewentualnie Facebook).

a) maksymalnie 3 dni od momentu otrzymania przesyłki nagra relację, tzw.„unboxing” i zaprezentuje w elegancki i przystępny sposób zawartości paczki. Każda relacja zostanie  oznaczona za pomocą hasztagu #mglife.pl wzmianki @mglife.pl

b) maksymalnie 14 dni od daty otrzymania przesyłki opublikuje w swoim feedzie post z prezentacją zawartości paczki, sposób w jaki została ona zapakowana oraz oznaczy sklep @mglife.pl Każdy post w ramach współpracy zostanie oznaczony przy pomocy hasztagu #mglife i #mglife.pl

Ambasadorka zobowiązuje się jednocześnie do stałego reprezentowania marki w mediach społecznościowych (ze szczególnym naciskiem na Instagram Stories), informowania o nowościach w ofercie, promocjach, prezentowania ulubionych produktów i wspierania pozytywnego wizerunku marki w Internecie.

 1. Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony w terminie od dnia 06.09.2021  roku do dnia 12.09.2021 do godziny 23:59.
 2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 15.09.2021
 3. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 7 na profilu Organizatora w serwisie Instagram pod adresem https://www.instagram.com/mglife.pl/ 
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Konkursu, jak i jego anulowania w przypadku liczby zgłoszeń poniżej 20.
 5. Przekazanie zwycięzcy Nagrody nastąpi w formie przesyłki kurierskiej za pośrednictwem firmy INPOST na koszt Organizatora, w terminie ustalonym pomiędzy Organizatorem oraz Zwycięzcą.
 6. Przedmiotowy Konkurs nie jest „loterią fantową”, jak również „loterią promocyjną”, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 201 poz. 1540).
 7. Celem Konkursu jest reklamowanie produktów oferowanych przez Organizatora za pośrednictwem platformy sprzedaży online pod adresem www.mglife.pl, a także propagowanie rozpoznawalności marki w Internecie i wspierania jej pozytywnego wizerunku.
§ 2 Warunki uczestnictwa
 1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zwani dalej Uczestnikami. Konkurs skierowany jest do osób będących aktywnymi użytkownikami portalu Instagram oraz będących obserwatorami konta https://www.instagram.com/mglife.pl/ w momencie rozpoczęcia Konkursu.
 2. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
 3. Uczestnictwo w konkursie polega na:

Zgłoszeniu uczestnictwa pod postem konkursowym, oraz w terminie od 06.09.2021  roku do dnia 12.09.2021 do godziny 23:59.

opublikowaniu na swoim profilu minimum jednej relacji, tzw. insta-stories w serwisie społecznościowym Instagram, w których Uczestnicy uargumentują dlaczego ich kandydatura na Ambasadorkę marki Mglife jest najlepsza.

 1. W ramach wypełnienia warunków uczestnictwa w konkursie Uczestnik wyraża zgodę na podanie, a następnie przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na publikację danych o jego profilu w serwisie Instagram. Zgoda dotyczy również publikacji na profilach społecznościowych Organizatora postów i relacji opublikowanych w ramach udziału w konkursie, a następnie w ramach realizacji akcji Ambasadorka Mglife w terminie wskazanym w niniejszym Regulaminie w paragrafie 1 pkt 4.
§ 3 Prawa autorskie
 1. W Konkursie będą brane pod uwagę jedynie osoby zamieszczające autorską odpowiedź. Publikowane treści nie mogą naruszać praw osób trzecich. Niniejszy profil musi być profilem publicznym przez cały czas trwania akcji Ambasadorskiej, a więc w okresie podanym § 1 pkt 4.
 2. Zwycięzca zobowiązuje się do aktywnego prowadzenia profilu określonego w punkcie powyżej w sposób nienaruszający norm społecznych, przepisów prawa a także przyjętej ogólnie etyki funkcjonowania w mediach społecznościowych.
§ 4 Komisja konkursowa
 1. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu, dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, rozpatrywania oraz interpretacji Regulaminu, Organizator powoła Komisję Konkursową.
 2. W skład Komisji Konkursowej wejdą dwie osoby wybrane przez Organizatora.
 3. Uczestnikom przysługuje prawo do składania reklamacji, w formie pisemnej, w siedzibie Organizatora, w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników.
 4. Komisja Konkursowa rozpatruje reklamację w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.
 5. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
§ 5 Zasady konkursu
 1. Wygrana w Konkursie uzależniona jest od spełnienia  powyżej określonych warunków.
 2. Zwycięzcę Konkursu wyłoni Komisja Konkursowa wybierając odpowiedź którą uzna za najciekawszą, najkreatywniejszą i najlepiej spełniającą kryteria konkursu.
 3. Nagrodę otrzymuje Uczestnik wyłoniony jako Zwycięzca Konkursu.
 4. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o tym fakcie w poście zamieszczonym przez Organizatora na jego profilu w serwisie społecznościowym Instagram pod adresem: https://www.instagram.com/mglife.pl/ .
 5. Po ogłoszeniu wyników konkursu, celem ustalenia terminu i warunków realizacji postanowień niniejszego Regulaminu, Uczestnik zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorem i przekazać Organizatorowi  za pośrednictwem wiadomości mailowej Imię, nazwisko, telefon kontaktowy oraz adres pod który zostanie przesłana Nagroda. W przypadku niedopełnienia tego warunku w terminie 3 dni od ogłoszenia wyników Konkursu, prawo do  otrzymania Nagrody przez Zwycięzcę wygasa. W takim przypadku organizator wyłoni kolejnego Zwycięzcę spośród wszystkich uczestników konkursu, o czym poinformuje w odrębnym wpisie na swoim profilu w serwisie społecznościowym Instagram. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu ze Zwycięzcą za pośrednictwem maila, telefonu a także wiadomości przekazywanych za pośrednictwem serwisu społecznościowego Instagram. 
§ 6 Postanowienia końcowe
 1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji Uczestników pod względem spełnienia warunków Konkursu, jak również może żądać od Uczestników podania określonych danych w zakresie koniecznym do realizacji postanowień niniejszego Konkursu i Regulaminu.
 3. Niespełnienie warunków Konkursu powoduje wykluczenie Uczestnika z Konkursu.
 4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora pod adresem https://www.mglife.pl/dokumenty/regulamin-konkursowy
 5. Zgłoszenie Konkursowe jest tożsame z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 6. W sprawach nieobjętych Regulaminem decyduje Organizator.